2019/27: Sdělení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin na parc.č. 716/5 v k.ú. Hrabová