Odvolání proti stavbě bytových domů v zatáčce u točny na Šídlovci

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová, se sídlem Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová, jako účastník územního řízení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení), § 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a článku 22 písm. a) bodu 1.1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění platném ke dni vydání stanoviska k záměru stavby ze dne 15.8.2017, stanoviska ze dne 7.12.2017, stanoviska ze dne 21.12.2017 a stanoviska ze dne 10.1.2018, podává proti tomuto územnímu rozhodnutí odvolání.

Znění stanoviska ze dne 15.8. 2017:

Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 72/1641 ze dne 2.8.2017 projednala záměr stavby 2 bytových domů pro seniory a 1 bytového domu s tzv. startovacími byty pro mladé na pozemku parc.č. 770/2 v k.ú. Hrabová předložený dne 8.6.2017 a požaduje následující:

 • výšku domů navrhnout max. 3 NP shodně s přilehlou zástavbou Šídlovce
 • střechy domů navrhnout sedlové shodně s přilehlou zástavbou Šídlovce
 • odbočení od Šídlovce realizovat za podmínky vybudování odbočovacího pruhu na ul. Paskovská
 • navrhnout více parkovacích míst, zejména u domu pro mladé
 • doplnit místa pro sběr odpadu

Dle našeho názor není lokalita vhodná k bydlení, přestože je tak určena územním plánem,
a to s ohledem na vysokou hlučnost a emise z přilehlých komunikací a průmyslové zóny Hrabová.

Znění stanoviska ze dne 7.12. 2017:

Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 81/1873 ze dne 4.12.2017 n e s o u h l a s í s umístěním a realizací stavby 3 vodovodních přípojek, 1 kanalizační přípojky a 3 plynovodních přípojek na pozemku parc.č. 2548/3, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Hrabová, pro plánovanou stavbu 3 bytových domů na pozemku parc.č. 770/2 v k.ú. Hrabová, a to z důvodu nesplnění podmínek stanovených Radou městského obvodu Hrabová v usnesení č. 72/1641 ze dne 2.8.2017.

Podmínky byly následující:

 • výšku domů navrhnout max. 3 NP shodně s přilehlou zástavbou Šídlovce,
 • střechy domů navrhnout sedlové shodně s přilehlou zástavbou Šídlovce,
 • odbočení od Šídlovce realizovat za podmínky vybudování odbočovacího pruhu na ul. Paskovská,
 • navrhnout více parkovacích míst, zejména u domu pro mladé (je jich dokonce méně, než v původním návrhu)
 • doplnit místa pro sběr odpadu.

Znění stanoviska ze dne 21.12. 2017:

Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 82/1889 ze dne 18.12.2017 vzala na vědomí prezentaci zástavby 3 bytových domů na pozemku parc. č. 770/2 v k.ú. Hrabová předloženou dne 11.12.2017 společností Spa Living s.r.o.

a požaduje

předložit vizualizaci objektů v terénu a doložit, jak budou plněny podmínky Rady městského obvodu Hrabová ze dne 2.8.2017.

Znění stanoviska ze dne 10.1. 2018:

Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 83/1909 ze dne 3.1.2018 vzala na vědomí vizualizaci zástavby 3 bytových domů na pozemku parc. č. 770/2 v k.ú. Hrabová předloženou dne 3.1.2018 společností Spa Living s.r.o.,

souhlasí

a) s umístěním a realizací stavby 3 vodovodních přípojek, 1 kanalizační přípojky a 3 plynovodních přípojek na pozemku parc.č. 2548/3, ul. Pod Břehy v k.ú. Hrabové, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Hrabová,

b) ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se zvláštním užíváním – umístěním inženýrských sítí v tělese místní komunikaci ul. Pod Břehy na pozemku parc.č. 2548/3 v k.ú. Hrabová, která je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřena městskému obvodu Hrabová,

c) s vydáním územního rozhodnutí, případně územního souhlasu s umístěním stavby přípojek

a trvá

na požadavku ze dne 2.8.2017 – výšku domů navrhnout max. 3 NP a podkroví shodně s přilehlou zástavbou Šídlovce.

Ke splnění podmínek:

 • výšku domů navrhnout max. 3 NP shodně s přilehlou zástavbou Šídlovce,
 • střechy domů navrhnout sedlové shodně s přilehlou zástavbou Šídlovce,
 • odbočení od Šídlovce realizovat za podmínky vybudování odbočovacího pruhu na ul. Paskovská,

však nedošlo.

Zastupitelstvo města Ostravy dne 31.1.2018 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 s účinností ke dni 19.2.2018, kterou se mění Statut města Ostravy v čl. 22 písm. a) bod 1.1., který upravuje samostatnou působnost městských obvodů tak, že účastníkem řízení v územních řízení, které vydává Magistrát města Ostravy, bude samo statutární město, které si vyžádá na počátku tohoto řízení předchozí stanovisko městského obvodu. K tomu bohužel nedošlo a statutární město řízení pominulo bez povšimnutí.

Dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona o obcích obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. A kdo už má “fundovaně“ hájit zájmy svých občanů a veřejný zájem, než právě městský obvod, na jejímž území se má navrhovaný záměr uskutečnit.

Městský obvod chce pro budoucí generace zachovat Hrabovou jako bezpečné příměstské sídlo s převážně venkovským charakterem, příjemné pro své obyvatele všech generací svým urbanismem, komplexní technickou i dopravní infrastrukturou, dobrou dopravní obslužností. Předmětné obytné domy jsou umístěny pohledově přímo ve vjezdu do městského obvodu Hrabová směrem od komunikace Místecké. Vzhledem k tomu, že městský obvod trvá na zachování venkovského charakteru a z urbanistického hlediska na dodržení výšky okapové hrany střešního pláště, tak jak je na přilehlých obytných domech např. domu č.p. 557 – 560 na ul. Paskovské, považujeme za nejvýše přípustné domy s 3 nadzemními podlažími.

Dále upozorňujeme i na skutečnost, že dle našeho názor není lokalita vhodná k bydlení, přestože je tak určena územním plánem, a to s ohledem na vysokou hlučnost a emise z přilehlých komunikací a průmyslové zóny Hrabová.

Z výše uvedených důvodů podáváme odvolání proti předmětnému rozhodnutí.

Odvolání proti stavbě bytových domů v zatáčce u točny na Šídlovci