Městská policie: Vzdělávání nepedagogických pracovníků teorií a praxí

Strážníkům – preventistům Městské policie Ostrava, preventistům z řad Policie ČR, lektorům vzdělávacích programů pro děti a mládež z neziskových organizací (např. Pavučina, p. o., Nebuď oběť, p. o.) bylo umožněno během měsíců listopadu a prosince 2019 načerpat nové praktické zkušenosti a teoretické vědomosti od zkušených odborníků a lektorů s inovativními přístupy ve vzdělávání.

Výše zmínění pracovníci, kteří vzdělávají žáky a vedou mimoškolní aktivity formou preventivních přednášek, besed, prožitkového vzdělávání, kroužků apod., mají velmi omezenou možnost vzdělávání se ve srovnání s pedagogickými pracovníky, pracujícími ve školských zařízeních, kde je jejich vzdělávání aktivně podporováno akreditovanými školeními pod záštitou MŠMT. Cílem tohoto projektu proto bylo vytvořit pro ně komplexní vzdělávací pásmo přednášek a seminářů, kde by získali informace z různých odvětví práce s dětmi a mladistvými, načerpali aktuální informace o moderních metodách a trendech ve vzdělávání, případně novinkách, vztahujících se k palčivým problémům a rizikům dnešní doby (kyberkriminalita, sexting, kyberstalking, kybergrooming aj.) Zajímavé informace se účastníci projektu dozvěděli také ze soudní praxe, která se vztahuje k adolescentům, dětem a jejich trestům, a také o možnostech začlenění se a resocializaci dětí zpět do majoritní společnosti.

Všichni zúčastnění nabyli nové vědomosti a dovednosti, chtěli by je ve své praxi zúročit, a také by rádi pokračovali v případném navazujícím projektu pro nepedagogické pracovníky.

Projekt byl finančně podpořen statutárním městem Ostrava.

Městská policie: Vzdělávání nepedagogických pracovníků teorií a praxí