Hrabová kryje svůj rozpočet ze svých příjmů

Zastupitelstvo schválilo 17. prosince rozpočet Městského obvodu Hrobová na rok 2019. O komentář k tomuto zásadnímu dokumentu jsme požádali členku finančního výboru Květoslavu Hrabovskou.

„Rozpočet je finanční plán obce, který vypovídá o tom, jaké příjmy a z jakých zdrojů budou do obce plynout a v jakých oblastech a v jaké výši budou tyto příjmy realizovány, tzn. na jaké výdaje budou použity.

Příjmy jsou členěny na vlastní příjmy a dále na přijaté dotace a převody. Vlastními příjmy jsou daňové příjmy, například daň z nemovitých věcí a nedaňové příjmy, například příjmy z pronájmů. Přijaté dotace
a převody jsou příjmy přerozdělované v rámci Města Ostravy, kraje, státního rozpočtu. Výdaje jsou členěny na běžné a kapitálové.

Běžné výdaje jsou nutné k zabezpečení každodenního provozu obvodu, zejména na mzdy zaměstnanců a zastupitelů, údržbu a opravy komunikací, hřbitova, zeleně, provoz školky a školy a také na financování či spolufinancování kulturního a společenského dění.

Kapitálové výdaje jsou tvořeny výdaji na pořízení investičního majetku, příp. na modernizace či rekonstrukce stávajícího majetku.

Rozpočet na rok 2019 je schválen bez potřeby zapojení cizích zdrojů (úvěr, půjčka), což znamená, že veškeré plánované výdaje roku 2019 jsou kryté plánovanými příjmy roku 2019 a přebytky (úsporami) finančních prostředků předchozích let.

PŘÍJMY CELKEM 83 583 tis. Kč

Z toho:

  • vlastní příjmy 26 354 tis. Kč, například daň z nemovitých věci, zejména z oblasti průmyslové zóny (13 000 tis. Kč),
  • dotace a převody 31 801 tis. Kč, úspory z předchozích let 26 164 tis. Kč, konsolidace - 736 tis. Kč (vyloučení interních přesunů peněžních prostředků).

VÝDAJE CELKEM 83 583 tis. Kč

Z toho:

  • běžné výdaje 39 639 tis. Kč, například základní škola a mateřská škola (5 210 tis. Kč), kulturní a společenské dění (1 624 tis. Kč), provoz místní správy (9 285 tis. Kč), údržba zeleně (6 390 tis. Kč),
  • kapitálové výdaje 44 680 tis. Kč, nejvýznamnějšími plánovanými investicemi pro rok 2019 jsou výstavba nové školky (30 985 tis. Kč) a rozšíření školní družiny (8 300 tis. Kč),
  • konsolidace - 736 tis. Kč (vyloučení interních přesunů peněžních prostředků).

Květoslava Hrabovská, finanční výbor, Hrabovské listy (leden/únor 2019)

Hrabová kryje svůj rozpočet ze svých příjmů